Voorbeeldopdracht - Junior Beleidsmedewerker Onderwijshuisvesting

Locatie: gemeente Leiden

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht - Junior Beleidsmedewerker Onderwijshuisvesting

Wil jij meewerken aan het verzorgen vangoede en toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen in onze mooie onderwijsstad?

Inleiding
Onze visie is dat gemeente en schoolbesturen samen zorgen voor duurzame en kwalitatief hoogwaardige (beweging)onderwijsgebouwen voor alle kinderen in Leiden en omstreken.

De opgave is zo groot en de regelgeving dermate complex, dat deze onvoldoende via bestaande lijnactiviteiten gefaciliteerd kan worden. Daarom is door de directie van de gemeente Leiden besloten te starten met Programma Onderwijshuisvesting.

Programmamanagement is nodig om grip te krijgen op onderwijshuisvesting. Inspanningen moeten in samenhang worden ingezet om doelen te behalen. Om de doelen te bereiken is het, naast de realisatie van fysieke onderwijshuisvestingsprojecten en de integrale afweging die daarover moet plaatsvinden, ook noodzakelijk om de onderwijshuisvestingsprocessen intern en met de schoolbesturen te verbeteren. Ook moet er nieuw en herijkt beleid worden gemaakt en is er een visie op het Leidse scholenlandschap nodig. 

Organisatie
Het team onderwijshuisvesting bestaat uit programmamanager, programmasecretaris, beleidsmedewerkers en ondersteunend medewerker. Om de doelen van het programma onderwijshuisvesting te bereiken zijn wij op zoek naar een junior beleidsmedewerker. Ben jij deze rots in de branding voor onze beleidsmedewerkers? En zorg jij er samen met het team voor dat we de volgende vier strategische doelen bereiken:

 1. Betere kwaliteit onderwijshuisvesting

De staat van de (beweging)onderwijsvoorzieningen is in beeld, op orde, passend bij de behoeften van het onderwijs en daarmee  toekomstbestendig. Energieneutraal en met een gezond binnenklimaat, zodat medewerkers en leerlingen optimaal kunnen presteren.

 1. Evenwichtiger Leids Scholenlandschap

Het Leids Scholenlandschap bestaat uit een gevarieerd aanbod van PO, VO, speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Een scholenlandschap dat bestaat uit toekomstbestendige onderwijsgebouwen, waarin het onderwijs wordt gegeven waar behoefte aan is en ieder kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De spreiding van het onderwijs maakt dat op de juiste plekken het juiste aanbod aanwezig is.

 1. Concreter en actueel beleid ontwikkelen

Veranderingen in het onderwijs en bredere maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een andere onderwijshuisvestingsbehoefte. Daarnaast zijn ook de wetgeving en het stelsel waarbinnen de wettelijke taken en verantwoordelijkheden ingevuld worden aan verandering onderhevig. Deze veranderingen vragen om actualisering van het bestaande lokale onderwijshuisvestingsbeleid en om nieuw, concreter beleid om ruimte te kunnen bieden aan de veranderde omstandigheden en regionale en lokale ambities.

 1. Optimale wijze van samenwerking intern en tussen gemeente en schoolbesturen

Deze optimalisatieslag moet ervoor zorgen dat iedere betrokkene weet welke rollen, taken en verantwoordelijkheden zij heeft om op de juiste manier bij te dragen aan het gezamenlijk belang.

Over de functie

Om een bijdrage te leveren aan de hierboven genoemde strategische doelen moeten er verschillende projecten, processen en activiteiten worden gerealiseerd of herijkt. Als junior beleidsmedewerker ondersteun je de beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting bij de diverse projecten en de samenwerking met de schoolbesturen. Ben jij in staat om overzicht te bewaren en voortgang te bewaken van onderwijshuisvestingsprojecten? Kan jij fungeren als klankbord, heb jij een proactieve houding om (beleids)processen verder te brengen en de besluitvorming voor te bereiden en daarmee bij te dragen aan het bereiken van het eindresultaat? Mogen we van jou verbindende en stimulerende acties verwachten, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in de samenwerking met de schoolbesturen? Zo ja, dan werk je in een team waarbij we intensief met elkaar samenwerken, met de rest van de organisatie en de stadspartners. Een team dat uitkijkt naar de frisse energieke oplossingsgerichte blik van jou. Je ontvangt de nodige begeleiding van je directe collega’s en coaching van de teamcoördinator. Zelfstandig kunnen werken is een pré en daarbij tijdig om medewerking en hulp vragen een voorwaarde om te komen tot het gewenste eindresultaat.

De opdracht geeft je de mogelijkheid om in een korte tijd kennis te maken met de gemeentelijke praktijk en met een complex werkveld rondom het domein Onderwijs(huisvesting). Je gaat veel leren van planmatig werken, wat er beleidsmatig speelt in de bekostiging van onderwijshuisvesting in Nederland en hoe je samenwerkt met stadspartners. Heb jij de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het Leids scholenlandschap? Dan is dit je kans!

Wat ga je doen? 

 • Je bent projectcoördinator van de behandeling van de aanvragen van het programma en overzicht 2023 waarin staat in welke projecten de gemeente en schoolbesturen in 2023 gaan investeren. Je geeft het proces vorm en zorgt dat de interne samenwerking, inclusief afstemming met schoolbesturen het juiste resultaat oplevert en je zorgt dat deze bestuurlijk wordt vastgesteld.
 • Je coördineert de behandeling van de incidentele aanvragen voor voorzieningen van schoolbesturen in 2022 en zorgt voor bestuurlijke besluitvorming.
 • Je ondersteunt en denkt mee met de beleidsmedewerkers bij (fysieke) onderwijshuisvestingsprojecten.
 • Je bereidt overleggen voor, doet hiertoe dossieronderzoek, zorgt indien gewenst voor een verslag en bewaakt de voortgang van ieders acties.
 • gemeenteraadsverkiezingen meemaken en ervaren wat dat in een gemeentelijke omgeving voor impact heeft.

 Kennis- en ervaringsvereisten

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, je weet mensen te enthousiasmeren en te verbinden
 • In staat om zelfstandig te werken, je durft te vragen, bellen en kunt je eigen weg vinden
 • Goed in plannen en organiseren; je houdt het overzicht en durft ook mensen na te jagen
 • In staat om snel te kunnen schakelen en contacten te leggen
 • Werkt nauwkeurig

Gevraagde competenties

 • Dienstverlenend
 • Proactief en flexibel
 • Verbindend
 • Enthousiasmerend
 • Hands-on
 • Georganiseerd

Wat bieden we jou?
Een veelzijdige opdracht waarin geen dag hetzelfde is, een collegiaal en ambitieus team waarbinnen eigen initiatief zeer op waarde geschat wordt en een mooie start van je traineeship binnen een prachtige gemeente.

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Het dienstverband is voor deze opdracht in eerste instantie voor een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. Bekijk het opleidingsprogramma.

Tags
  Sociaal domein
  Sociaal domein
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship