Voorbeeldopdracht – Projectmedewerker team VLOT Zorg en Veiligheid

Locatie: VNG, Nassaulaan 12 in Den Haag

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht – Projectmedewerker team VLOT Zorg en Veiligheid

Inleiding
Er is in ons land een groep kwetsbare personen die ondersteuning en begeleiding nodig heeft om grotere problematiek te voorkomen of om veiligheid in de wijk te garanderen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met verward gedrag, mensen die zorg uit de weg gaan, mensen die moeite hebben hun leven op orde te krijgen of te houden na verblijf in een gevangenis of instelling, of mensen met geestelijke kwetsbaarheden. In de regio zijn gemeenten met hun ketenpartners verantwoordelijk voor de persoonsgerichte aanpak voor deze kwetsbare groep. De regionale problematiek en de landelijke ontwikkelingen moeten beter op elkaar gaan aansluiten.

Team VLOT; zorgen voor betere samenwerking
Om te zorgen voor een betere samenwerking en de gemeenten en regio’s vraaggericht te ondersteunen is het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT, zie www.vng.nl/VLOT) in het leven geroepen. Dit team bestaat uit:

 • Een ondersteuningsteam met regioadviseurs, dat gepositioneerd is bij de VNG. Zij ondersteunen gemeenten en ketenpartners in de regio vraaggericht bij de implementatie van een persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen. Ook vertalen zij signalen en vragen uit de regio naar de landelijke programma’s.
 • Een kernteam vanuit de ministeries van VWS, JenV, BZK en de VNG dat zich richt op verbinden van de landelijke programma’s, het agenderen van signalen, monitoring en kennisdeling.

De organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle 355 gemeenten. Samen met deze gemeenten bouwt de VNG aan de kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De belangen van de gemeenten worden door de VNG verstrekt en uitgedragen door gemeenschappelijke kennisplatforms en landelijke netwerken en diensten. De gemeenten worden gesteund in hun ambities als de eerste overheid voor het aangaan van maatschappelijke strategieën voor een stabiele toekomst van het lokale bestuur.

Wat ga je doen?
Als projectmedewerker werk je mee om het VLOT ondersteuningsteam van regioadviseurs beter te faciliteren. Dat gaat in ieder geval om de inhoudelijke en organisatorische organisatie van wekelijkse overleggen, waaronder het opstellen van de agenda en notulen. Daarnaast wordt actief verbinding gelegd met verwante thema’s en programma’s, denk daarbij aan de ontwikkelingen rondom de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars, de wet verplichte ggz, privacy & gegevensuitwisseling, de levensloopfunctie/ketenveldnorm of de re-integratie van ex-gedetineerden. Van de trainee wordt verwacht hierin actief mee te denken en doen.

In overleg met jou worden de werkzaamheden nader bepaald. Te denken valt aan bijwonen overleggen en (mondeling of schriftelijk) terugkoppeling verzorgen, opstellen van voortgangsrapportages, organiseren van regiobijeenkomsten/werkbezoeken en meewerken aan communicatieproducten zoals nieuwsbrieven en de website.

Wat heeft de traineeopdracht jou te bieden?
De traineeopdracht geeft de trainee de mogelijkheid om in een korte tijd kennis te maken met een complex en dynamisch werkveld rondom landelijk beleid en regionale ondersteuning/implementatie op het domein zorg en veiligheid. Hierbij ontwikkelt de trainee een breed netwerk bij zowel de ministeries als bij de VNG. Tegelijkertijd biedt de traineeopdracht ruimte om gezamenlijk de verdere werkzaamheden te bepalen waardoor de trainee zich maximaal en naar eigen wens kan ontwikkelen.

Wat vragen we van jou?

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • kennis en/of ervaring met het sociaal domein (Jeugd, WMO, participatie) of Zorg & Veiligheid
 • Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk
 • In staat om zelfstandig te werken
 • In staat om snel te kunnen schakelen en contact te leggen
 • Werkt nauwkeurig
 • Proactief en flexibel

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor de periode van een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel.

Tags
  Fysieke leefomgeving
  Fysieke leefomgeving
  Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship