Voorbeeldopdracht- Beleidsmedewerker Regionale klimaatdoelen en burgerparticipatie

Locatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Den Haag

Afbeelding bij Voorbeeldopdracht- Beleidsmedewerker Regionale klimaatdoelen en burgerparticipatie

Wil jij meewerken aan één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment?

Inleiding
Het directoraat-generaal (DG) Klimaat en energie heeft een ‘systeemverantwoordelijkheid’ binnen het Rijk om de nationale ambities voor de klimaat- en energietransitie binnen het (ontwerp) klimaatakkoord te realiseren. Deze transitie is een ongekend complexe en veelzijdige opgave. De nationale klimaatopgave van 49% CO2 reductie in 2030 is uitgewerkt in het (ontwerp-) klimaatakkoord. Belangrijk onderdeel daarvan vormt het vervangen van fossiele brandstoffen door vormen van hernieuwbare energie, zoals bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. De maatregelen daaruit raken aan alle aspecten van ons leven: onze manier van werken, geld verdienen, de inrichting van onze leefomgeving, besturen en samenwerken, en zelfs de manier van wonen. Grote vraag daarbij is hoe we samen ruimte maken voor de realisatie van het Klimaatakkoord in de samenleving: letterlijk (in de fysieke leefomgeving), maar ook figuurlijk (participatie en eigenaarschap bij burgers, bestuurders, NGO’s bedrijven, etc.). 

Organisatie
Het programma Energie & Samenleving richt zich daarbinnen op de realisatie van drie thema’s uit het klimaatakkoord: ruimte (ruimtelijke inpassing energieopgave; kaders voor energie hoofdinfrastructuur), regio (regionale energiestrategieën (RES’en)) en participatie (van burgers). Het werkt daarbij in een actief netwerk samen met allerlei Rijksorganisaties, maatschappelijke partijen, decentrale overheden en burgers. Een belangrijke partner is het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES): www.regionale-energiestrategie.nl. Binnen dit programma bouw je mee aan een innovatieve, nieuwe manier van interbestuurlijke en maatschappelijke samenwerking voor de realisatie van de afspraken uit het klimaatakkoord in de woon- en leefomgeving van mensen, met een focus op zon, wind en warmte. Daarbij help je ook specifiek mee aan het stimuleren en agenderen van burgerparticipatie.

Bij programma Energie & Samenleving staat het samen werken met andere departementen (BZK, IenW, LNV, DEF, OCW), uitvoeringsorganisaties (RVO, RWS, etc.), decentrale overheden, burgers en NGO’s centraal. Intensieve samenwerking en goede relaties met hen zijn nodig om beleidsafspraken en projecten te realiseren. Interbestuurlijk en maatschappelijk innovatief en betrokken werken zijn hier de kernwoorden. Deels werk je met/in het interbestuurlijke NP RES.

RES
Afgelopen zomer hebben de regio’s de RES 1.0 opgeleverd. Deze wordt vervolgens elke 2 jaar geactualiseerd. De PBL-analyse laat zien dat de RES- regio's op de goede weg zijn. Tegelijkertijd zien we dat er nog flinke stappen gezet moeten worden om de ambitie in de RES-plannen te realiseren in samenhang met andere opgaven in de fysieke leefomgeving. Het nieuwe kabinet heeft veel ambitie als het om de energietransitie gaat. Dit zullen we moeten vertalen naar de RES-opgave en zal wellicht om een herijking vragen van de doelen en afspraken. Ook geef je de ondersteuning aan RES-regio’s voor burgerparticipatie vorm en help je knelpunten oplossen. Dit doe je samen met het NP RES, maatschappelijke organisaties en decentrale overheden. Daarnaast zorgen we met onder meer de gemeenten dat er Transitievisies Warmte komen die de klimaatdoelen realiseren. Dat gaat allemaal niet vanzelf en met klassieke sturing.

Hier wordt veel van jou als persoon verwacht met verbindende en stimulerende acties. Want soms moet er een tandje bij. Dan creëren we creatieve oplossingen.

Doe je mee?! Dan werk je in een team waarbij we elkaar coachen op onze talenten en intensief samenwerken. Een team dat veel ervaring heeft met trainees, die altijd actief begeleid worden. Leren staat daarbij centraal. In onderling overleg passen we jouw werkpakket (zie onderstaand) altijd zo aan dat het optimaal aansluit op jouw leerdoelen.

Wat ga je doen? 

 • Je bent secretaris van de ‘cockpit RES’ waarin we in een klein team het RES dossier vanuit EZK managen en uitvoeren; Je werkt daarbij een deel van de week (n.t.b.) bij het Nationaal Programma RES, als EZK liaison.
 • Je bent secretaris van de ‘cockpit participatie’ waarin diverse participatie-vraagstukken van de energietransitie worden opgepakt.
 • Je denkt in dit kader mee en draagt concreet bij aan creatieve oplossingen voor belemmeringen rond de realisatie van wind- en zonprojecten en de Transitievisies warmte (die de gemeenten maken) mét goede betrokkenheid van burgers. Om de Klimaatdoelen op deze terreinen te halen is samenwerking en creativiteit nodig, omdat ‘harde’ sturing met wetten hier vaak niet werkt. Jij kunt daarbij het verschil maken…
 • Je ondersteunt de minister en de directeur-generaal met adviezen over de RES’en en schrijft indien nodig Kamerbrieven en reacties op Kamervragen.

Wat zijn de resultaten:

 • 30 RES’en, cf. de afspraken uit het Klimaatakkoord over hoeveelheid zonne- en windenergie en burgerparticipatie
 • Knelpunten burgerparticipatie hernieuwbaar op land en RES’en geïdentificeerd en verder gebracht.
 • Een breed netwerk bij decentrale overheden, het Rijk, NGO’s en de energiesector.
 • Beter zicht op jouw leerdoelen, interesses en talenten.

 Wie ben je? 

 • Focus op beleidsrealisatie
 • Affiniteit met participatie en gedrag
 • Bestuurlijke, politieke en maatschappelijke sensitiviteit
 • Samenwerken (aan projectmatige opgaven in een programmateam)
 • Netwerken
 • Creatief
 • Initiatiefrijk
 • Pionierend en hands on kunnen werken
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Voorwaarden
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Het dienstverband is voor deze opdracht in eerste instantie voor een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. Bekijk het opleidingsprogramma.  

Ja, ik heb interesse in het VNG Connect Traineeship