Boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden VNG Connect

Deze voorwaarden zijn van toepassing als u zich registreert voor een activiteit van de VNG. Onder activiteit wordt verstaan: een congres, cursus, opleiding, academiebijeenkomst, of een andere activiteit van de VNG.

1. Wie is wie?
Als u in deze voorwaarden ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ of 'VNG’ leest, bedoelen we daarmee VNG Connect gevestigd en kantoorhoudend aan de Nassaulaan 12, 2414 JS te Den Haag, ingeschreven onder kamer van koophandelnummer 27195052. Leest u ‘u’ of ‘uw’, dan bedoelen we u als deelnemer aan een door ons georganiseerde activiteit.

2. Inschrijving
U kunt zich via het digitale inschrijfformulier op deze website inschrijven voor een door u gewenste activiteit. Nadat u het formulier verstuurd heeft, ontvangt u automatisch een bericht van uw inschrijving. Daarnaast ontvangt u enige dagen vóór de activiteit per post of e-mail een deelnamebevestiging met eventuele nadere informatie over het programma en de locatie.
Als wij uw inschrijving niet kunnen aannemen, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.
Uw inschrijving is bindend. Dat betekent dat u of uw werkgever na de inschrijving verplicht is om de deelnemersbijdrage te betalen. Annuleringsvoorwaarden kunt u teruglezen in artikel 4 van deze voorwaarden. De verplichting tot betaling geldt niet als we uw inschrijving niet kunnen aannemen, of door een annulering van onze zijde.

3. Deelnamekosten
Als er voor een activiteit deelnamekosten zijn, staan deze vermeld bij de informatie op de website. Hiervoor geldt het volgende:

Het genoemde bedrag is exclusief btw, behalve als er iets anders is vermeld.
U ontvangt na afloop van de activiteit een factuur, behalve als er bij de activiteit een andere betalingsvoorwaarde is genoemd.
Als u zich inschrijft voor een activiteit, bent u er persoonlijk voor verantwoordelijk dat de deelnamebijdrage wordt betaald. Ook bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die u invult, inclusief de gegevens die nodig zijn voor een correcte factuur.
Heeft u deze gegevens niet juist of niet volledig ingevuld en moeten wij de factuur daardoor aanpassen of een nieuwe factuur sturen, dan brengen we daarvoor € 50,00 (exclusief btw) aan administratiekosten in rekening.

4. Annulering & uitstel
Wilt u een activiteit afzeggen waarvoor u zich heeft aangemeld, dan kan dit tot 4 weken voor aanvang van de activiteit. U ontvangt uw deelnamekosten dan terug.
De annuleringsvoorwaarden kunnen bij sommige activiteiten afwijken. In dat geval staat dit expliciet bij desbetreffende activiteit op onze website vermeld.

Het kan voorkomen dat u (bijvoorbeeld wegens verdrietige privéomstandigheden, ziekte of corona-gerelateerde klachten) bent verhinderd. In een dergelijk geval kunt u voorafgaand aan een activiteit schriftelijk een vervanger aanmelden. Stuur hiervoor een e-mail naar vngconnectacademie@vng.nl of vngconnectcongressen@vng.nl. N.B. Of u wel of geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, u blijft er persoonlijk voor verantwoordelijk dat de deelnamebijdrage wordt betaald.
Het kan voorkomen dat wij een activiteit moeten uitstellen of annuleren. Als u zich voor deze activiteit heeft aangemeld, ontvangt u daarvan zo snel mogelijk bericht. Als de activiteit wordt uitgesteld, plaatsen wij u vrijblijvend op de deelnemerslijst voor de uitgestelde activiteit.

5. Prijswijziging
Wij hebben het recht om de deelnameprijzen te veranderen als de overheid een wijziging doorvoert in de belastingen die zij ons oplegt.

6. Mensen met een beperking
Bent u mindervalide of anderszins beperkt, vermeldt u dit dan op het inschrijfformulier. Wij doen dan ons best om zo veel mogelijk met u en uw beperking rekening te houden.

7. Privacy
We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doelen we dit doen en welke rechten u heeft met betrekking tot het vastleggen van deze gegevens. Daarnaast leest u welke maatregelen we hebben genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

8. Voorwaarden die van toepassing zijn
Wij sluiten eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van u of uw werkgever nadrukkelijk uit. Door u in te schrijven gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VNG Connect. Deze voorwaarden vindt u op www.vngconnect.nl. Als de algemene voorwaarden afwijken van deze boekingsvoorwaarden, geldt de inhoud van deze boekingsvoorwaarden.

9. Geschillen en aansprakelijkheid
Als u ergens ontevreden over bent, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. We proberen de kwestie samen op te lossen om te voorkomen dat e.e.a. tot een geschil leidt.

Hebben we een geschil, dan heeft het ook onze voorkeur om gezamenlijk een oplossing te zoeken. Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de rechter in Den Haag, of – als op basis van de wet een andere rechter bevoegd is – aan deze bevoegde rechter.

Bij eventuele schade, waarvoor we aansprakelijke zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot ‘directe schade’ tot maximaal het bedrag van de training, het congres of de academiebijdrage. Zijn we voor deze aansprakelijkheid verzekerd, dan blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.

We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade of schade door bedrijfsstagnatie. Bovenstaande beperkingen gelden niet als we de schade zelf hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

10. Tot slot
Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Hieronder vindt u onze gegevens:

VNG Connect
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
070-3738458
vngconnectacademie@vng.nl
www.vngconnect.nl/academie


Versie 0.2.3 Deze voorwaarden (pdf) zijn voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2024.