Cursus gemeentefinanciën voor niet-financiële ambtenaren

Utrecht Ambtenaren Bedrijfsvoering
15
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 460,-
Investering
Alles wat u als niet-financiële ambtenaar moet weten van financiën in één dag, geïllustreerd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen. Dat biedt de eendaagse cursus Gemeentelijke Financiën in één dag. We leggen diverse financiële begrippen uit die u in het dagelijks werk vaak tegen komt. Daarnaast krijgt u een goed beeld waar het geld van de gemeente vandaan komt, waar het heen gaat en via welk proces dit gebeurt. 
De cursus duurt een hele dag van 09.30 - 16.00 uur, inclusief lunch.
 
Inhoud:
Tijdens de on- en offline versie van de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Welke diverse financiële begrippen zijn er?;
 • budgetten;
 • voorzieningen;
 • reserves:
 • bestemmingsreserves;
 • algemene reserve;
 • investeringen;
 • baten en lasten;
 • afschrijvingen en rente (Kapitaallasten):
 • financieren;
 • dekken;
 • balans;
 • kostenplaatsen;
 • doorbelastingen;
 • BBV;
 • btw:
 • financiële verordening;
 • rechtmatigheid;
 • actuele ontwikkelingen;
 • voorjaarsnota, perspectiefnota of kadernota;
 • meerjarenbegroting;
 • tussenrapportages;
 • jaarverslag en jaarrekening;
 • programmabegroting (indeling, voorgeschreven onderdelen);
 • productenraming;
 • afdelingsplan.
Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt VNG Connect Academie met docenten uit de praktijk. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.