Week van de participatie - Regio Noord

Online Sociaal domein
20
Max. deelnemers
7
Aantal dagen
Online
Locatie
€ 295,-
Investering

Het thema Participatie wordt steeds belangrijker binnen de overheid. Uit Forumonderzoek blijkt dat gemeenten op zoek zijn naar handvatten om participatie vorm te geven. En aan instrumenten en vaardigheden voor concrete invulling van participatie in verschillende situaties. In de nieuwe Omgevingswet speelt participatie ook een belangrijke rol. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen bij bestuurders, managers en medewerkers van gemeenten. Bij het WAT zijn vaak wel beelden, maar HOE dan precies is de vraag. Medewerkers, managers en bestuurders hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden bij participatie. De overeenkomst is het belang van onderlinge afstemming.

Daarom organiseert VNG Connect de Week van de Participatie. Een modulair programma van werkateliers voor verschillende doelgroepen. Met handvatten voor de beantwoording van die Hoe vraag.  Én met een gezamenlijke start- en slotbijeenkomst die bijdraagt aan gemeenschappelijke participatie taal, gezamenlijke oplossingen en onderlinge afstemming. Wilt u stappen zetten in concrete vraagstukken met betrekking tot participatie? Schrijf u dan in voor de Week van de Participatie in uw Regio.

De Week van de Participatie vindt plaats in drie regio’s op verschillende momenten. De bijeenkomsten zijn allemaal online en interactief. Dus mocht u toevallig een bijeenkomst moeten missen, dan kunt u die in een andere regio inhalen. Kijk voor het programma en de exacte data bij uw eigen regio (regio Midden en regio Zuid).

De kick-off van de Week van de Participatie. Maak kennis met de andere deelnemers in uw Regio en krijg zicht op de misverstanden die bestaan rondom Participatie. Ontdek verschillende manieren om te kijken naar Participatie. Deel uw inzichten en wissel uit welke vraagstukken nu voor u urgent en belangrijk zijn. Na een toelichting op de werkateliers en de thema’s die daarin aan de orde komen maak je jouw definitieve keuze.

Praktisch:

Vorm: Digitaal & interactief. U ontvangt een uitnodiging met een MS Teams link voor deelname aan de bijeenkomst.
Maximaal aantal deelnemers: 60

Maandag 7 juni

Participatie en de griffier als vooruitgeschoven post

Wie anders dan jij als griffier kan de gemeenteraad bijstaan bij het oplossen van puzzels? Wie helpt de raad als het gaat om kennis van de Omgevingswet en participatie, vaardigheden om ermee om te gaan en dilemma’s die onvermijdelijk geadresseerd moeten worden? Misschien kun je veel meer dan in de huidige praktijk aan je wordt gevraagd. In dit interactief werkatelier gaan we even terug naar de basis, wat staat er wel/niet in de wet over participatie en wat betekent dat voor de raad. Vervolgens halen we daar de meest urgente en belangrijke punten uit. En dan gaan we met elkaar het gesprek aan over wat je kunt betekenen en hoe je dit praktisch vorm kan krijgen. We putten inspiratie uit je eigen ervaringen en die van collega’s.  

Doelgroep: griffiers, raads- en communicatieadviseurs, leden van rekenkamers

Met: Pascale Georgeopoulou
Vorm: digitaal en interactief, je ontvangt een uitnodiging voor een MS Teams sessie
Tijd: 13:00 - 16:30 uur

Dinsdag 8 juni

Invloed en beweging 
Wil jij gemakkelijker mensen meekrijgen? Of je nu op zoek bent naar draagvlak voor je plannen, mensen actief mee wilt laten denken over visie of strategie, of gezamenlijk een initiatief wilt realiseren, het begint allemaal met op een goede manier verbinding leggen. Tussen jouw doelen en belangen en die van hen. Dat kan in een 1 op 1 gesprek, maar ook in een volle zaal. Met een goed verhaal en de juiste vragen. Een werkatelier dat niet zozeer gaat over regels, wetten en beleidskeuzes, maar over vaardigheden en instrumenten voor verbindende communicatie. Juist ook als het lastig wordt en belangen ver uit elkaar lijken te liggen. Met antwoorden op de vraag: Hoe doe ik dat in de praktijk?

Doelgroep: professionals in het publieke domein die een rol spelen in participatieprocessen

Met: Gézieta van den Belt & Katinka Verschuren
Vorm: digitaal en interactief via MS Teams.
Tijd: 09:00 - 12:30 uur

Participatiebeleid
Hoe ontwikkel je effectief participatiebeleid? De volgende onderwerpen worden besproken:
i. Participatiemomenten en vraagstukken
ii. Participatie instrumenten en oplossingen
iii. Inclusiviteit/toegankelijkheid & communicatie
iv. Werkafspraken en werkprocessen
v. Bewustwording en kennis in de organisatie

Doelgroep: projectleiders, communicatieadviseurs, programmamanagers, medewerkers ruimtelijke ordening

Met: Tom Veldhuis en Sarah Ros
Tijd: 13:00 - 16:30 uur

Dialoogtafel Bestuur en Participatie
Hoe verandert je rol als bestuurder in de samenwerking met inwoners en organisaties? Twee burgemeesters delen hun ervaringen en nodigen uit tot een gesprek. Is er sprake van een maatschappelijke verandering als het gaat om de contacten tussen bestuur en samenleving? En zo ja wat betekent dat dan? Wat werkt wel en niet (meer) als het gaat om samenwerking? We peilen de beleving en ervaringen aan de hand van stellingen en gaan vervolgens met elkaar in gesprek en trekken conclusies op basis van de gedeelde ervaringen.

Doelgroep: Bestuurders, die in breder perspectief willen kijken naar hun rol in de samenwerking met inwoners en organisaties

Vorm: digitaal en interactief. Na een korte inleiding door de twee burgemeesters voeren we rondetafelgesprekken.
Tijd: 19:00 - 21:30 uur

Woensdag 9 juni

Responsief sturen

Waar stuur je als manager op, als het resultaat niet vooraf bekend is? En als het proces grillig kan zijn? Wat hebben je medewerkers nodig als ze écht werk maken van participatie? In deze workshop gaan we aan de slag met de rol van de manager in participatie vraagstukken: wat kan jij doen (en laten), zodat je medewerkers kunnen doen wat nodig is in de samenleving?

Doelgroep: leidinggevenden die op participatie willen sturen

Met: Angela Riddering en Chantal van der Meer
Tijd: 09:00 - 12:30

Participatie als proces
Een hands on werkatelier met antwoord op praktische vragen; Hoe zorg ik dat ik de juiste partijen betrek? Hoe zorg ik dat het participatietraject echt bruikbare resultaten oplevert? Wat doe ik nu alles zo veel mogelijk digitaal moet? Hoe organiseer ik dan echte interactie? In dit werkatelier gaan we in op de vraag hoe je creatieve denkprocessen inricht en begeleidt. We kijken naar verschillende rollen en bijdragen die nodig zijn vanuit de organisatie en naar de benodigde afstemming daartussen. Je maakt kennis met een aantal interactieve werkvormen die je traject een boost kunnen geven, inclusief hun digitale varianten.

Doelgroep: projectleiders, programma-managers, medewerkers RO en communicatieadviseurs die daadwerkelijk participatieprocessen moeten inrichten en/of bijeenkomsten begeleiden.

Met: Gézieta van den Belt & Katinka Verschuren
Vorm: De bijeenkomst is digitaal en interactief. Om volledig deel te nemen log je in via een laptop of pc in. Deelnemen via tablet of telefoon beperkt de beschikbare functionaliteit.
Tijd: 13:00 - 16:30 uur

Donderdag 10 juni

Participatie en regelgeving

Hoe vertaal ik participatiebeleid en keuzes naar juridisch adequate motivaties en verordeningen?

Doelgroep: projectleiders, programmamanagers, medewerkers RO

Met: Katja Stribos
Tijd: 09:00 - 12:30 uur

Inclusieve besluitvorming
Inclusieve besluitvorming zet een stap voorbij democratie. Niet alleen het meerderheidsstandpunt is bepalend. Minderheidsstandpunten worden gebruikt om de meerderheidsoplossing te verrijken. Hoe dat werkt en waarom het interessant is in participatietrajecten leert en ervaart u in dit werkatelier.

Doelgroep: ambtenaren met participatie in het werkgebied

Met: Gézieta van den Belt & Katinka Verschuren
Vorm: De bijeenkomst is digitaal en interactief. Om volledig deel te nemen log je in via een laptop of pc. Deelnemen via tablet of telefoon beperkt de beschikbare functionaliteit.
Tijd: 13:00 - 16:30 uur

Vrijdag 11 juni

Frustreren van het participatieproces

Er zijn methodieken, handreikingen en aanpakken te over. Maar participatieprocessen zijn de meest ondankbare processen die er zijn. Of je je stinkende best doet of alles laat lopen, uiteindelijk is iedereen toch ontevreden. Of je zorgvuldig iedereen erbij betrekt of je juist groepen links laat liggen, uiteindelijk is iedereen toch verontwaardigd of boos. En de gemeenteraad het meest! Je denkt dat het helpt om tegengestelde belangen in kaart te brengen, op tafel te leggen en te bespreken. Hoezo draagvlak? Wie wil dat echt?  Ondanks pogingen om het beter te doen, het resultaat is altijd hetzelfde: teleurstelling. Je kunt participatie net zo goed in de soep laten lopen. Een werkatelier met een knipoog!

Doelgroep: raadsleden, bestuurders en professionals in het publieke domein die een rol spelen in participatieprocessen

Met: Pascale Georgeopoulou
Vorm: digitaal en interactief, je ontvangt een uitnodiging voor een MS Teams sessie
Tijd: 09:00 - 12:30 uur

 

Deel de inspiratie en inzichten die u deze week heeft opgedaan en hoor meer over de werkateliers die anderen bezochten. Welke verwachtingen heeft u van andere rollen binnen uw organisatie? Welke verwachtingen hebben zij van u? Ontdek het in deze slotbijeenkomst waar alle handvatten en inzichten van de Week van de Participatie bij elkaar komen. Nog vraagstukken of dilemma’s over? Met omdenken komen we samen tot inspirerende oplossingen.

Praktisch:

Vorm: Interactief en online. U ontvangt een uitnodiging met een MS Teams link
Maximaal aantal deelnemers: 60

Ook interessant voor u

Tip!