VNG Actualiteitencollege facts & figures gemeentefonds 2019-2020

Eerder uitgevoerd aanbod
Ambtenaren Bedrijfsvoering

Het financiële jaar 2018 is afgesloten, gemeenten leiden 2019 financieel zo goed mogelijk in juiste banen en de begroting voor 2020 staat voor de deur. Welke financiële ruimte biedt het gemeentefonds de komende jaren? En met welke wijzigingen en onzekerheden moeten gemeenten rekening houden?

Duidelijk is dat:
de normeringssystematiek voor de voeding van het gemeentefonds per 2018 is verbreed naar (bijna) de hele rijksbegroting. Wat heeft dit betekent voor (de stabiliteit van) het accres? En wat zijn de vooruitzichten voor de jaren 2019 en verder?

  • Gemeenten hebben bij het Rijk duidelijk gemaakt dat de rode cijfers in het sociaal domein niet vol te houden zijn. Op welke wijze en in welke mate heeft het Rijk gemeenten een oplossing geboden? En wat wordt op dit vlak van gemeenten zelf verwacht?
  • De huidige verdeling van het gemeentefonds gaat de komende jaren op de helling. Hoe verloopt de fundamentele herziening van de verdeling van het “oude deel” van de algemene uitkering? En wat zijn de uitgangspunten voor de herziene verdeling van de middelen voor het sociaal domein?
  • Het Rijk wil het uitkeringsstelsel aanpakken. Welk type uitkering komt in de plaats van decentralisatie-uitkeringen? En welke gevolgen kan dat hebben?

Op al deze én andere vragen krijgt u antwoord in de actualiteitencolleges die de VNG Academie organiseert bij u in de regio. Daarbij wordt uiteraard ook ingegaan op de jongste accresontwikkelingen en de oorzaken daarvan.

Voorjaarscirculaire

De komende meicirculaire 2019 gemeentefonds is leidend voor het programma van het actualiteitencollege. Er is ruim tijd voor verdieping door middel van het stellen van vragen en discussie met de docent en de medecursisten.

Na deelname aan het actualiteitencollege bent u weer helemaal bij met:

  • de raming van de algemene uitkering voor 2019 en volgende jaren;
  • de doorwerking van de economische ontwikkelingen en de rijksbegroting naar het gemeentefonds;
  • de wijze waarop de afspraken over de door gemeenten ervaren financiële problematiek in het sociaal domein worden uitgewerkt;
  • de ontwikkelingen die de toekomstige financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten beïnvloeden, en daarmee de uitkomst voor uw gemeente voor de volgende jaren bepalen.
  • de veranderingen van de financiën voor het sociaal domein

Digitale intake en evaluatie
Met een online intakeformulier worden de kennis, vaardigheden en leervragen van de deelnemers aan het actualiteitencollege vooraf in kaart gebracht. Op basis hiervan stemmen de docenten het programma specifiek af op de leer- en informatiebehoefte van de deelnemers. U wordt uitgenodigd om vragen en actuele situaties uit uw eigen praktijk in te brengen. Na afloop van het actualiteitencollege wordt een digitale evaluatie uitgevoerd.

De actualiteitencolleges zijn bedoeld voor afdelingshoofden gemeentefinanciën, gemeentefondsspecialisten en andere beleidsadviseur lokale overheid die gemeentefinanciën binnen hun werkzaamheden hebben.
Het actualiteitencollege wordt uitgevoerd door Renate Reusch en/of Jan van der Lei, beiden werkzaam binnen het VNG Team Financiën. Hierdoor wordt een goede koppeling tussen de theorie en de praktijk gegarandeerd. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring.

Ook interessant voor u