Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Incompany
Ambtenaren Sociaal domein
16
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

Ruim 200.000 mensen hebben jaarlijks te maken met huiselijk geweld. Per jaar overlijden er zelfs 50 mensen in Nederland aan de gevolgen ervan. Wie beroepsmatig te maken kan krijgen met huiselijk geweld vindt het soms lastig om daarbij de juiste stappen te zetten en hulp te zoeken of te bieden. De Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft hierbij ondersteuning. Per 1 januari 2019 wordt deze wet aangescherpt.

De nieuwe Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt om zorgvuldig te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De vijf stappen van de meldcode geven precies aan wat je moet doen als je vermoedt dat iemand thuis klem zit.

Deze interactieve training gaat in op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. U maakt kennis met de doelstellingen en achtergronden van deze wet en het methodisch kader in het stappenplan. 

Als beleidsadviseur werkt u waarschijnlijk al langer met de meldcode of maakkt u dit mogelijk voor collega’s in de uitvoering.

De meldcode vooronderstelt dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling bekend zijn en herkend worden. Tijdens de training staan we stil bij de verschillende vormen van huiselijk Geweld en kindermishandeling, bij de signalen ervan en bij de vraag hoe u dit ‘bespreekbaar’ maakt.
Het ‘what’s new’ komt aan orde, maar ook wat het werken met de meldcode voor u als professional ingewikkeld maakt:

  • Wat vraagt het van u?
  • Wat is lastig aan signaleren?
  • Hoe bespreek u vermoedens?
  • En….wat heeft u verder nog nodig hierbij?

De traning betaat uit twee dagdelen:

's Ochtends ligt de focus meer op de ‘theorie’; de diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, de gevolgen ervan en een overzicht van gebruikte instrumenten, effectieve aanpakken en randvoorwaarden.

In de middag gaan we dieper in op het belang van de wet voor gemeenten, hoe daar beleid op kan aansluiten en wat er verder nog nodig is in uw gemeente.

De training bestaat uit actieve en interactieve sessies. Er is in de is training gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen.

De training wordt verzorgd door een docent die jarenlange ervaring heeft met trainingen op dit gebied bij de politie, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Hierdoor is de aansluiting tussen leerdoelen en leerwensen gegarandeerd.

Ook interessant voor u