Training Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling consulenten/wijkteams

Incompany
Ambtenaren Sociaal domein
16
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 mensen te maken met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld. Per jaar overlijden er zelfs 50 mensen in Nederland aan huiselijk geweld. En dat aantal is al jaren hetzelfde… (Bron nu.nl, april 2016)

Wie beroepsmatig te maken krijgt met huiselijk geweld vindt het soms lastig om daarbij de juiste stappen te zetten en hulp te zoeken/bieden. De Wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ geeft hierbij ondersteuning. Deze wet verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen. Per 1 januari 2019 wordt deze aangescherpt.

De verbeterde meldcode hanteert een afwegingskader; dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

Vanaf 1 januari 2019 is de professionele norm om situaties waar sprake is van ernstige of langdurige onveiligheid te melden bij Veilig Thuis. De meldcode is hiervoor aangepast met een zogenaamd afwegingskader. De meldcode kent dan vijf stappen:

  • Onder stap 1 brengt u signalen goed in kaart;
  • Tijdens stap 2 overlegt u met een collega of met Veilig Thuis;
  • Onder stap 3 bespreekt u uw zorgen met betrokkenen;
  • In stap 4 weegt u alle verkregen informatie. Zijn uw zorgen daarmee verdwenen dan sluit u de meldcode;
  • Is uw vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld niet geheel weggenomen, dan beslist u in stap 5 over melden en hulpverlenen.

Als beleidsadviseur werkt u waarschijnlijk al langer met de meldcode of maakkt u dit mogelijk voor collega’s in de uitvoering.

De meldcode vooronderstelt dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling bekend zijn en herkend worden. Tijdens de training staan we stil bij de verschillende vormen van huiselijk Geweld en kindermishandeling, bij de signalen ervan en bij de vraag hoe u dit ‘bespreekbaar’ maakt.
Het ‘what’s new’ komt aan orde, maar ook wat het werken met de meldcode voor u als professional ingewikkeld maakt:

  • Wat vraagt het van u?
  • Wat is lastig aan signaleren?
  • Hoe bespreek u vermoedens?
  • En….wat heeft u verder nog nodig hierbij?

De traning betaat uit twee dagdelen:

's Ochtends ligt de focus meer op de ‘theorie’; de diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, de gevolgen ervan en een overzicht van gebruikte instrumenten, effectieve aanpakken en randvoorwaarden.

In de middag gaan we dieper in op het belang van de wet voor gemeenten, hoe daar beleid op kan aansluiten en wat er verder nog nodig is in uw gemeente.

De training bestaat uit actieve en interactieve sessies. Er is in de is training gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen.

De training wordt verzorgd door een trainer die jarenlange ervaring heeft in het geven van trainingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, in het bijzonder bij de politie, gemeenten en maatschappelijke (welzijns)organisaties. Hierdoor is de aansluiting tussen leerdoelen en leerwensen gegarandeerd.