Opleiding Zorg en Veiligheid

Ambtenaren Sociaal domein
12
Max. deelnemers
8
Aantal dagen
€ 750,-
Investering

De behoefte aan een leergang Zorg en Veiligheid komt voort uit het feit dat sommige inwoners te maken hebben met dermate complexe problematiek dat één enkele organisatie geen oplossing kan bieden. In deze gevallen hebben meerdere organisaties een aandeel in de aanpak van het probleem. Goede samenwerking, maatwerk, regie maar ook creativiteit en lef zijn dan essentieel om het probleem adequaat te kunnen oplossen.

Het verbinden van partijen vanuit de zorg, het sociaal domein en veiligheid is echter geen gemakkelijke taak. Knelpunten hierin zorgen voor hoge maatschappelijke kosten en kan, in sommige gevallen, tot gevaarlijke of zelfs situaties met een fatale afloop leiden.

De ervaring leert dat goede samenwerking wordt belemmerd door verschillende opvattingen en taal, complexe werkprocessen die niet aansluiten, barrières omtrent privacy en gegevensdeling, governancevraagstukken en soms simpelweg onbegrip. Daar gaat de opleiding over.

Deze opleiding is niet expliciet bedoeld voor gemeenteambtenaren: de opleiding richt zich op alle medewerker van alle partners in het zorg- en veiligheidsdomein die zich inzetten voor goede domeinoverstijgende samenwerking. Belangrijk aspect is de uitwisseling die tijdens de bijeenkomsten tussen de diverse netwerkpartners plaatsvindt.

Kennis op inhoudelijke thema’s is in principe beschikbaar en wordt in het kader van de opleiding ook aan deelnemers beschikbaar gesteld. Juist het wegen van die kennis vanuit de verschillende perspectieven is in het veld van zorg en veiligheid zo aan de orde. De bijeenkomsten van de opleiding zijn dan ook vooral gericht op uitwisseling van die perspectieven, samenwerkingsvraagstukken en het scheppen van randvoorwaarden voor een goede verbinding tussen zorg en veiligheid in de praktijk.

Partners die met elkaar samenwerken in de praktijk van zorg en veiligheid nemen samen deel aan de opleiding. Door tijdens de opleiding samen, met en van elkaar te leren wordt een basis gelegd voor het samenwerken in de praktijk.

Opbouw van het opleidingstraject
De opleidingsdagen bestaan uit een afwisseling van theorie, interactie, groepsopdrachten, gastsprekers en eigen praktijksituaties. De bijeenkomsten worden gecombineerd met zelfstudie op het brede terrein van zorg en veiligheid, voorbereidings- en reflectieopdrachten, netwerkgesprekken en meeloopdagen met samenwerkingspartners in de eigen regio, spiegelgesprekken met uitvoerende professionals uit de eigen organisatie en individuele begeleiding/coaching

Hieronder worden de diverse bouwstenen van de opleiding nader toegelicht.

Vier modulen, zes opleidingsdagen
De leergang is opgebouwd uit vier modulen, waarbij de eerste twee modulen bestaan uit twee opleidingsdagen.

  1. De eerste module is gericht op het oriënteren op de perspectieven op het terrein van zorg en veiligheid. Welke perspectieven zien we daar en wie zijn die inwoners waarvoor wij een bijdrage willen leveren? Het perspectief van die inwoners is via experts (ervaringsdeskundigen) aanwezig, daarnaast wordt gewerkt met de perspectieven vanuit experts van de werkvelden GGZ, Politie en ZVH. In diverse werkvormen worden daar de perspectieven van andere relevante partners aan toegevoegd, onder meer door inbreng vanuit de deelnemers. Deze module maakt ook een start met het verkennen van het netwerk in de eigen regio en de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van data (cijfers) om de aard en omvang van problematiek in beeld te brengen.
  2. In de module Netwerksamenwerking komt de veranderende rol van de overheid aan de orde en welke consequenties dat heeft voor de samenwerking bij complexe opgaven. Theoretische kennis en praktijkervaring over samenwerken en de beïnvloeding daarvan (denk aan thema’s als commitment, vertrouwen en regie) worden verbonden aan situaties en voorbeelden uit de werkpraktijk van de deelnemers.
  3. De derde module richt zich op governance vraagstukken. Welke randvoorwaarden kunnen helpen bij goede samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid? In deze module komen de dilemma’s uit de praktijk aan de orde, zoals het organiseren van de regionale (bestuurlijke) samenwerking en wat er nodig is om op een verantwoorde wijze te zorgen voor noodzakelijke gegevensdeling.
  4. Tot slot komt in de laatste module persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit aan de orde en wordt duidelijk hoe jij vanuit jouw rol en persoonlijke kwaliteiten kunt bijdragen aan de samenwerking en wat je daarin nog kunt ontwikkelen.

Bundeling van documentatie
Overdragen van inhoudelijke kennis en informatie op de vele, diverse onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid doen we via een bundeling van documentatie die zelfstandig en op maat bestudeerd wordt. Daarmee kunt u zelf zorgen dat u inzicht heeft in de breedte van onderwerpen, op onderdelen waar dit nodig is de eigen kennis aanvullen of desgewenst verdieping op het eigen kennisniveau aanbrengen. In de opleidingsdagen komen inhoudelijke thema’s als zodanig vrijwel niet aan de orde, maar wel in de vorm van voorbeelden en ervaringen die worden gebruikt in het opleidingsmateriaal of worden uitgewisseld tussen deelnemers onderling.

De bundeling van informatie is ook beschikbaar voor geïnteresseerden die niet deelnemen aan de opleiding. Bekijk de bundeling.

Thuiswerk en individuele coaching/begeleiding
De opleidingsdagen worden gecombineerd met thuiswerk. Dit is een verzamelnaam voor verschillende onderdelen die niet tijdens de bijeenkomsten worden gedaan maar wel integraal onderdeel zijn van het ervaringsgerichte leren. Soms bedoeld als concrete voorbereiding voor de bijeenkomsten, soms als reflectie of het opdoen van ervaringen. Ook is voor u als deelnemer een beperkt aantal uren beschikbaar voor individuele begeleiding/coaching, welke naar eigen keuze besteed kan worden aan het bespreken van een dilemma, nadere toelichting op het opleidingsmateriaal, reflectie of persoonlijke ontwikkelvraag. Onderdeel van de individuele coaching/begeleiding is een eindgesprek, waarin wordt teruggekeken op de opleiding, uw leerdoelen en wat u heeft meegenomen. Ook komen ontwikkeldoelen voor de toekomst in dit gesprek aan de orde.

Startsessie en eindsessie
Om de opleiding met de opleidingsgroep in gezamenlijkheid op te starten en af te sluiten, zijn een startsessie en eindsessie onderdeel van het curriculum. In de startsessie wordt aandacht besteed aan kennismaking met de overige deelnemers en de trainers. In de eindsessie wordt gezamenlijk teruggeblikt en geëvalueerd en worden de certificaten (bewijs van deelname) uitgereikt.

Voor alle groepen vindt de startsessie op maandag 12 september 2022 online plaats van 15.00 tot 17.00 uur. Ook de eindsessie op dinsdag 17 januari (15.00 - 16.30 uur) wordt online gedaan. De overige opleidingsdagen worden georganiseerd op een centrale locatie in het land en duren van 09:00 tot 17:00 uur.

Docenten die voor deze opleiding Zorg en Veiligheid worden ingezet zijn geselecteerd door samenwerkingspartner BMC.

Er is ruimte voor in totaal 12 deelnemers. De VNG maakt op basis van de aanmeldingen een selectie, rekening houdend met een groepssamenstelling die aansluit bij de uitgangspunten van de opleiding. Aan het volgen van de opleiding zijn kosten verbonden. Na selectie zijn 50% van de opleidingskosten verschuldigd als de deelnemer besluit te annuleren.

Voor alle groepen vinden de start- en de eindsessie online plaats. De overige opleidingsdagen worden georganiseerd op een centrale locatie in het land en duren van 09:00 tot 17:00 uur.

Ook interessant voor u

Nieuw