Masterclass Sociaal Domein Verandermanagement

Utrecht Ambtenaren Sociaal domein
12
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 895,-
Investering

Het Sociaal Domein/Werk en Inkomen na Corona,  hoe zorgt u voor een professionele verbetering met mogelijkheden? In deze Masterclass Sociaal Domein geven we u handvatten voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie.

Tijdens deze Masterclass Sociaal Domein zullen alle thema’s en actualiteiten op het gebied van Werk en Inkomen, Jeugd en Wmo aan bod komen. Er is gelegenheid voor een terugblik op een tijd van crisis – die nog niet voorbij is – en de kansen om verandering in uw organisatie succesvol vorm te geven. De volgende onderwerpen en vragen zullen aan bod komen:

 • Bedrijfsmatige gevolgen van de Coronacrisis  voor de uitvoering van het Sociaal Domein /Werk en Inkomen.
 • Is er een goed fundament in de organisatie om de verandering vorm te gaan , of is er eerst behoefte aan een verbeter/veranderplan?
 • Het vormgeven van een verbetering/verbeterplan, hoe implementeert u een dergelijke verandering/verbetering in de organisatie.  
 • Vormen van gewijzigde of nieuwe dienstverlening in de nabije toekomst. Op welke wijze gaat de uitvoeringsorganisatie dat organiseren?
 • Is de invulling van participatie en re-integratie binnen het Sociaal Domein/Werk en Inkomen  door de Coronacrisis aan verandering toe? Op welke wijze dient vorm te worden gegeven aan deze verandering?
 • Werken de concepten van integrale dienstverlening  of is er meer behoefte aan specifieke dienstverlening en maatwerk door de veranderende verhouding tussen burger en overheid.
 • Hoe moet de verandering vorm worden gegeven in de bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie, wanneer is er een verbeterplan noodzakelijk en op welke wijze dient een dergelijk plan te worden geïmplementeerd.
 • Is er opnieuw een plaats voor een intensievere regionale samenwerking en hoe dient deze dan te worden ingevuld (wat is hierbij de doelstelling en wat is het regionale belang voor het beleid en de uitvoering in het Sociaal Domein/Werk en Inkomen).
 • Welke wijzigingen in wet en regelgeving zijn er te verwachten en op welke wijze zal de uitvoering van het Sociale Domein/Werk en Inkomen/Jeugdwet /Wmo zich aan een nieuwe werkelijkheid presenteren?
 • De invloed van de Coronacrisis op de uitvoering van de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet  en aanverwante wet en regelgeving.
 • Welke nieuwe doelgroepen zullen in het na- Coronatijdperk een beroep gaan doen op het Sociaal Domein en hoe gaan we hiermee om?
 • Waar heeft de gemeente bij de uitvoering een discretionaire bevoegdheid en hoe verhoudt deze zich tot de financiële risico’s?
 • Heeft de gemeente überhaupt de mogelijkheid om haar bedrijfsvoering te veranderen om een gewijzigde doelstelling binnen haar taakopdracht te kunnen bereiken?
 • Wat is het dienstverleningsmodel tussen overheid en burger voor de toekomst en wat is de positie van de burger/inwoner ten opzichte van de overheid?

Trainer voor deze Masterclass Sociaal Domein is Ray Geerling. Ray is ruim dertig jaar werkzaam in het sociaal domein in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid en als adviseur en interim-manager op de deelterreinen werk, re-integratie, participatie, inkomen en zorg van de sociale zekerheid/het sociaal domein. Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan vele reorganisatie-, veranderings- en innovatieprocessen in het private en publieke sociaal domein en heeft hij een groot aantal gemeenten, organisaties en instellingen geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleids- en uitvoeringsinnovatie.

De Masterclass zal op basis van interactieve vorm worden gegeven en er zal een verbinding worden gemaakt met de organisatie van de deelnemers. Voorafgaand aan de Masterclass worden uw leervragen geïnventariseerd, hiervoor gebruiken we een digitaal intakeformulier. De resultaten hiervan worden verwerkt in de Masterclass.

Ook interessant voor u

Nieuw