Masterclass Beleidspraktijk in een netwerksamenleving

Ambtenaren Persoonlijke ontwikkeling
15
Max. deelnemers
6
Aantal dagen
€ 2995,-
Investering

Onze samenleving is aan het veranderen. Nieuwe rollen en taken dienen zich aan. We gaan van transitie naar transformatie. Wat betekent dit voor de (lokale) overheid en maatschappelijke organisaties? En voor beleidsontwikkeling op de werkvloer? En wat vraagt dit allemaal van de beleidsadviseur?
Meebewegen en faciliteren binnen netwerken lijkt de juiste oriëntatie. Daarbij verschuift het zwaartepunt van inhoud naar samenbindend leiderschap,  waarvoor co-creatie en procesregie belangrijke succesfactoren zijn.

In deze zesdaagse masterclass gaat u aan de slag met uw eigen praktijkopgave door het vraagstuk inhoudelijk te ontrafelen, de actoren te positioneren, het onderliggende spel te doorgronden en hierop interventies te benoemen. Op basis van de probleemdefinitie bepaalt u uw positie/rol en uw ontwikkelstrategie. Na het structureren en het organiseren van de opgave verkent u uw mogelijkheden tot beïnvloeding. U onderkent daarbij de verschillende vormen van macht en hoe u dit kunt hanteren. U leert een traject te ontvouwen waarin de ‘harde’ en ‘zachte’ kanten van samenwerking hand in hand gaan.

Deze masterclass voorziet u  van praktische handvatten en bewezen aanpakken voor de werkvloer, waarbij competenties worden aangesproken en doorontwikkeld.

Dag 1: Positionering

 • Check-In: kennismaken en inbrengen van casus en leervraag
 • Veranderende samenleving en anticiperende organisatie
 • Van transitie naar transformatie (aan de hand van onder andere de nieuwe Omgevingswet)
 • Essenties en dynamica van beleidskunde
 • Voorlopige vraagstelling en probleemanalyse
 • Terreinverkenning en confrontatiematrix

Dag 2: Netwerkaanpak

 • Actoren definiëren, relaties onderkennen en verbindingen realiseren
 • Belangen onderkennen en verrijken
 • Vertrouwen vaststellen en uitbouwen
 • Onderhandelingsstrategieën
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Van buiten naar binnen werken

Dag 3: Sturingsprincipes

 • Opgavegericht werken
 • Trajectbepaling: organiseren, plannen, coördineren en evalueren
 • Project- en programma methodiek
 • Risico’s en valkuilen onderkennen
 • Rol duiding en  -invulling: fixeren en flexibiliseren

Dag 4: Procesregie

 • Regievoering: stijlen en rollen
 • Procesaanpak
 • Waardebepaling en –creatie
 • Succes- en faalfactoren in samenwerking
 • Organisatiecultuur: omgaan met mogelijk cliëntelisme en / of ondermijning

Dag 5: Samenbindend leiderschap

 • Eigen leiderschapsstijl onderkennen (competenties, talenten)
 • Teamvorming en sturen op teamcompetenties
 • Beeld- en oordeelsvorming
 • Interactie profielen en onderliggende patronen
 • Systeemanalyse en groepsdynamica

Dag 6: Plan van aanpak

 • Opleverdocument (PvA/beleidsadvies)
 • Presenteren
 • Reflecteren en inzichten verrijken
 • Persoonlijk doel
 • Afronding
Pieter Laban
Pieter Laban


Pieter Laban is Teamleider/Coach/Trainer/Ontdenker.

Als beleidscoach ondersteunt hij beleidsmakers uit de overheid en de non-profit sector bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het eindresultaat is een strategische aanscherping van het beleid, waaraan een persoonlijk plan van aanpak is verbonden. In de gesprekken geeft hij de beleidsmaker inzicht in de eigen uitvoeringsstijl en draagt hij bij aan het zelfvertrouwen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Vanuit zijn brede ervaring als manager bij de overheid in verschillende disciplines is Pieter ook inzetbaar voor advies- en managementvraagstukken. Daarin is het zijn drijfveer om mensen en teams verder te brengen in de voorliggende werkopgave. Hij is gecertificeerd coach (NOBCO) en trainer Profile Dynamics (kleurendrijfveren). 

Ronald Bos
Ronald Bos


Ronald Bos is een resultaatgerichte, hands-on manager die met een pragmatische insteek beleid, politiek en uitvoering met elkaar weet te verbinden. Opereert als verbindend leider in de organisatie.