Leertraject Onderwijs 2020

Utrecht Ambtenaren Sociaal domein
16
Max. deelnemers
4-8
Aantal dagen
Landelijk
Locatie
€ 3595,-
Investering
Om gemeenten te ondersteunen in de professionele aanpak van de educatieve regierol biedt de VNG Academie een leertraject dat ingaat op zowel het werkveld van educatie als op het bekostigen van de voorziening onderwijshuisvesting in relatie tussen gemeente en bevoegde gezagsorganen.
 
 

Het programma is als volgt opgebouwd:

Vierdaagse Module Onderwijs
Datums in het najaar: 15 september, 6 oktober, 27 oktober en 10 november 2020.

De module Onderwijs geeft u in vier dagen een uitgebreide introductie in de wereld van voor- en vroegschoolse educatie en (passend) onderwijs. Voorafgaand aan de training geeft u de docent inzicht in uw startsituatie middels een digitale intake en levert u een casus aan. U zelf krijgt ook nog voorafgaand aan het traject een persoonlijk digitaal onderzoek aangeboden waarbij u inzicht krijgt in hoe u zich persoonlijk verhoudt tot het profiel dat van u verwacht wordt in uw functie. U krijgt tools aangereikte om de regierol die gemeentes hebben beter te kunnen uitvoeren en u krijgt inzicht in de samenhang tussen passend onderwijs en preventieve jeugdhulp. Tevens krijgt u handvatten om de integraliteit in het eigen gemeentehuis te bevorderen en mede-eigenaarschap te realiseren bij uw collega’s. Verder ontvangt u veel informatie over hoe de voor- en vroegschoolse educatie en het onderwijs is georganiseerd en wat de wettelijke taken zijn die gemeenten moeten uitvoeren op deze terreinen. U gaat op de eerste dag al meteen aan het werk met uw eigen casus en de voortgang van deze casus komt iedere dag terug. Tevens wordt er tijd uitgetrokken voor het uitwisselen en inbrengen van ervaringen. Door decentralisaties van overheidsbeleid (Jeugdwet, WMO en Participatiewet) is de rol van de gemeenten op onderwijsgebied belangrijker geworden en deze cursus helpt u de verbanden te zien en conclusies te trekken voor uw eigen dagelijkse praktijk.

De inhoud van de module zal verder met de deelnemers worden afgestemd.

De onderdelen van deze module zijn onder andere:

 • Eigen vaardigheden: krachtenveldanalyse, omgaan met weerstand, motivatietheorie, eigenaarschap bevorderen
 • Aanpak laaggeletterdheid
 • Gemeentelijke onderwijsachterstandsbestrijding
 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Rol en toezichtskader van de inspectie
 • Verschillende overlegvormen (LEA en OOGO)
 • Wettelijke taken gemeenten
 • Passend onderwijs
 • Brede school en IKC’s
 • Leerlingvervoer

Vierdaagse Module Onderwijshuisvesting

Datums in het voorjaar: 26 mei, 2 juni, 16 juni en 30 juni 2020.
Datums in het najaar: 17 november, 24 november, 8 december en 15 december 2020.

In de module onderwijshuisvesting worden de deelnemers stapsgewijs meegenomen in het stelsel onderwijshuisvesting. De ontstaansgeschiedenis en context wordt gesproken. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de rol, taak en instrumenten van gemeenten en schoolbesturen op het gebied van onderwijshuisvesting, onder meer aan de hand van de modelverordening(en) van de VNG. Dit alles wordt geplaatst binnen de context van de onderwijswetgeving, jurisprudentie en nieuwe ontwikkelingen in het veld. De inhoud van de module wordt geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er is ruimschoots de gelegenheid om eigen vragen en casuïstiek in te brengen.

De inhoud van de module zal verder met de deelnemers worden afgestemd.

De onderdelen van deze module zijn onder andere:

 • Uitgangspunten van de modelverordening voorzieningen onderwijshuisvesting van de VNG
 • Procedurele aspecten
 • Bouworganisatievormen en aanbesteden
 • Verhuur van delen van een schoolgebouw
 • Doordecentralisatie
 • De materiele financiële gelijkstelling
 • Eigendom en beheer van multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra.

De kwaliteit van het leertraject wordt gegarandeerd door de inzet van docenten met onderwijs gerelateerde ervaring. Het leertraject wordt begeleid door één vaste docent. Experts worden uitgenodigd als co-docent zoals in het geval van het thema Onderwijshuisvesting.

Het leertraject onderwijs bestaat uit 2 onderdelen; Module Onderwijs (4 dagen) en een Module Onderwijshuisvesting (4 dagen).
We bieden het leertraject als één pakket aan, maar het is ook mogelijk om de twee vierdaagse modules los van elkaar te volgen.

Kosten
De prijs voor een losse module (van 4 dagen) is € 1.998,-
De prijs voor het hele achtdaagse leertraject is € 3.595,-

Via het inschrijfformulier kunt u kiezen welke modules u wilt volgen.